Artikel

Van netwerk Betonketen naar BouwCirculair

Met de overgang van Netwerk Betonketen naar BouwCirculair blijft het goede van het netwerk behouden én wordt een volgende belangrijke stap gezet waarbij omvang, ambities, bouwmaterialen en (kennis)activiteiten de komende jaren naar een volgend niveau worden getild.

Het Netwerk Betonketen is jaren geleden gestart vanuit een landelijk samenwerkingstraject. In die samenwerking participeerden diverse provincies, het voormalige ministerie van VROM, Agentschap NL en de brancheorganisaties VOBN, BRBS en later Veras. Doel was om de kennis en toepassing van het gebruik van secundaire grondstoffen in beton te laten toenemen. Dit in het kader van zorgvuldig en duurzaam grondstoffenbeleid. Organisaties in de hele keten werden hierbij betrokken met een website (granulaatbeton.nl) en het organiseren en begeleiden van projecten. Zo werden veel projecten met succes uitgevoerd.


Niets veranderde

Na jaren van kennis verzamelen en kennis delen rondom het thema bleek echter dat er structureel niets veranderde. Iedereen die je sprak wilde wel,maar had ook voldoende redenen om het toch nog maar niet te doen. Opdrachtgevers vroegen niet om duurzaam beton, opdrachtnemers en leveranciers boden het sporadisch aan. Tijd dus voor een andere aanpak.Dat werd een aanpak van onderop. Het landelijk perspectief maakte plaats voor eenbenaderingvanuit het perspectief van de plek waar economische activiteiten plaatsvinden. Voor ‘beton is dat in veel gevallen lokaal en regionaal. Op die niveausblijkt het mogelijk om partijen uit de hele keten met elkaar in contact te brengen én afspraken te (laten) maken.


Convenanten

Deze aanpak heeft succes. In bijna alle ketens zijn convenanten gesloten. Er worden concrete afspraken gemaakt over duurzaamheid, circulariteit en CO2-reductie. De invulling van duurzaam beton wordt smart geformuleerd. Nieuwe producten en instrumenten worden ontwikkeld en toegepast om te borgen dat resultaten worden gehaald. Deze nieuwe samenwerkingsvormen zorgen voor voortgang en vooruitgang. De stip op de horizon is duidelijk. Op de weg ernaartoe worden nu voor het eerst structurelemeters gemaakt. De beweging is in gang. Het is nu zaak om naar de tweede versnelling te schakelen. Daarom is ingezet op verbreding van de doelstellingen.


Transitie

Het Netwerk Betonketen heeft zich tot nu toe gefocust op betonketens vanaf de overheid als opdrachtgever van infrastructurele werken, tot aan de recycling van beton,met een nadruk op elementverharding en verwijdering (sloop). In de komende jaren zal ook naar andere toepassingen worden gekeken en naar toepassingen van en door andere opdrachtgevers.Zo willen we in en met de ketens een wezenlijke bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire en CO2-arme economie.


Communiceren

De groei en ontwikkeling van het Netwerk brengen een nieuwe uitdaging met zich mee:g beter en g breder communiceren over: het belang van duurzaam beton en circulair bouwen, over de instrumenten en hun reikwijdte, over innovaties en over projecten in uitvoering. Wij doen dit onder meer doen met dit nieuwe vakbladBouwCirculair,dat hierbij presenteren.


Baken

Het vakblad BouwCirculair is voor het Netwerk Betonketen een nieuwe mijlpaal, een baken op weg naar de circulaire economie. Het vormt een extra stimulans om:onze website te verbeteren, om andere communicatiemiddelen in te gaan zetten en om nog meer Netwerken te gaan organiseren. Want de Netwerken zelf, zijn en blijven waar alles om draait. Van daaruit, van onderop, kunnen we werkelijk meters maken. Wij willen iedereen bedanken voor de inzet en voor het geloof dat we met elkaar de wereld kunnen veranderen. Weliswaar niet altijd met de snelheid die iedereen wil, maar wel met concrete, praktische en meetbare resultaten. En met een duidelijke focus. We zijn in beweging en niet meer te stoppen.

 Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel