Artikel

Tijd voor een volgende stap 

Het Duurzaam Betonketen Moederbestek is ruim een jaar geleden opgesteld door de gemeente Helmond, daartoe aangespoord door leden van Netwerk Betonketen. Sindsdien staat het op de agenda van de betonketenoverleggen. Was het nog de inhoud van de tekst die ter discussie stond, nu is de vraag of het Moederbestek geïmplementeerd is en wat de effecten daarvan zijn. Ook wordt de productlijst met circulariteits- en MKI-eisen langzaam aan uitgebreid. 

Het definitieve Duurzaam Betonketen Moederbestek is en wordt door verschillende gemeenten geïmplementeerd in het eigen moederbestek en in het werkproces. Ook zijn er gemeenten die dit bestuurlijk vaststellen. Verschillende gemeenten hebben de opdrachtnemers (aannemers) vooraf geïnformeerd over de aanpassingen van het Moederbestek inzake Duurzaam Beton.


Voor het berekenen van de MKI-waarde is het Netwerk Betonketen mede ten behoeve van de leveranciers van producten van beton een samenwerking aangegaan met EcoChain. Op basis van deze samenwerking is het mogelijk om de MKI (milieukostenindicator)zonder extra kosten te kunnen berekenen. Voor de leden is een cursus georganiseerd en een gebruikersdag. Het is en blijft vanzelfsprekend mogelijk ook andere methodieken te gebruiken voor het bepalen van de waarden. Kern is dat de bepalingen moeten passen binnen het SBK-toetsingsprotocol.


Uitbreiding producten met Duurzaam Beton

Op basis van de gebruikerservaringen is voorgesteld in te zetten op uitbreiding van circulariteitseisen op de volgende toepassingen.


Verwijderd en gesloopt beton

Voor elementverharding geldt al de eis dat te verwijderen beton voor 100 procent terugkomt in beton. Voor het overige beton nog niet. Het voorstel is om hiervoor de volgende bepaling op te nemen: Van de op basis van de BRL 2506 Recycling-granulaten voor toepassing als toeslagmateriaal in beton in het project verkregen grondstoffen voor beton, wordt voor alle projecten minimaal 50 procent (gewichtspercentage) opnieuw ingezet als secundair toeslagmateriaal voor het produceren van beton.

De opdrachtnemer wordt gevraagd de uitkomst toetsbaar te maken en hiervoor afspraken te maken met de afnemer voor het kunnen volgen of traceren van de grondstoffen tot het moment dat deze weer worden ingezet voor het produceren van beton.


Fundatie

Ook voor de fundatie zal een bepaling in het moederbestek worden opgenomen. Dit betreft de funderingslaag per m². Voor deze bepaling wordt het volgende gevraagd: soort toepassing (type weg), type verharding (betonplaten, doorgaand gewapende betonwegen, betonstraatsteen, gebakken klinkers, asfalt, etcetera), opbouw fundering, dikte, type materiaal, MKI per m² per toepassing.


Kwaliteitsborging

Uit de ervaringen van het afgelopen jaar blijkt dat het nog lastig is om te achterhalen of en in welke mate juiste toepassingen hebben plaatsgevonden. Een van de verklaringen hiervoor is dat de aannemer de opdrachtnemer is. Deze is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en toepassing van alle duurzaamheidsdoelstellingen in het werk, zoals contractueel is overeengekomen.Het aanleveren van bewijs van toepassing is één kant van de zaak, het beoordelen van deze bewijzen is een tweede. In het Duurzaam Betonketen Moederbestek is opgenomen dat er door een certificerende instelling een inspectie of audit kan worden uitgevoerd. Dit instrument is het afgelopen jaar maar sporadisch ingezet. Hierdoor is nog niet duidelijk of de doelstellingen aantoonbaar zijn.

Kortom, de kwaliteitsborging laat nog te wensen over. Het Netwerk Betonketen krijgt veel vragen hierover van opdrachtgevers en van aannemers en leveranciers van producten. Aannemers en leveranciers moeten erop kunnen vertrouwen dat de door hun collega’s geleverde diensten en producten voldoen aan de bepalingen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen.


Certificaat

Voorgesteld wordt hiervoor een bepaling op te nemen in het Duurzaam Betonketen Moederbestek waarin de aannemer wordt gevraagd een certificaat te overleggen van de kwaliteitsborging, controles, verificaties en audits. Voor deze bewijslast kunnen veelal beschikbare bronnen worden gebruikt (denk aan weeg- en afleverbonnen, De BRL 2506 voor toeslagmateriaal van beton, het systeemcertificaat voor het genereren van milieuprofielen voor betonnen infraproducten, en dergelijke). In het af te geven certificaat staat dat aan de eisen voor duurzaam beton (zoals de aannemer dat contractueel met de opdrachtgever is overeengekomen) is voldaan. De eisen voor duurzaam beton, mogelijk afgeleid van het Duurzaam Beton Moederbestek, kunnen onderdeel zijn van het contract voor de uitvoering van het werk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdlijnen Moederbestek
 

 

Het Duurzaam Beton Moederbestek omvat in hoofdlijnen het volgende: 

  • 50-100 procent in de keten houden van alle beton dat vrijkomt uit werken; 

  • het voorschrijven van een percentage secundaire grondstoffen ter vervanging van het primaire toeslagmateriaal in de nieuwe betontoepassingen (circulariteit); 

  • het voorschrijven van een maximale MKI-waarde (milieukostenindicator) in de nieuwe betontoepassingen. 
Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel