Nieuws

Zwaar verkeer Goudse binnenstad aangepakt

Zwaar verkeer is een extra belasting voor de binnenstad van het Zuid-Hollandse Gouda. Dit blijkt uit trillingsonderzoek dat recent is uitgevoerd.

Op verschillende straten in Gouda zijn op korte termijn maatregelen nodig, schrijft de gemeente op haar website. Op zo'n 40 plekken zijn eind vorig jaar trillingsmeters aan muren van huizen bevestigd. Vervolgens is met een vrachtwagen onderzocht welke trillingen optreden bij verschillende snelheden en gewichten. Trillingen kunnen worden veroorzaakt door kuilen of hobbels in de weg, maar het is tegelijkertijd ook verwant aan het gewicht en de snelheid van voertuigen. Op plekken waar het wegdek vlakker is, zijn vanzelfsprekend dus minder trillingen waar te nemen. 

Korte- en langetermijnvisie

Hilde Niezen, verkeerswethouder gemeente Gouda, legt uit wat er allemaal op stapel staat: "Vrachtverkeer veroorzaakt op sommige plekken te veel trillingen en daarom gaan we nu maatregelen nemen", aldus de wethouder. "Daarnaast zijn we met inwoners en ondernemers in gesprek over de binnenstaddistributie in de toekomst. Daarbij kijken we als college van B en W ook naar de ambities uit het Mobiliteitsplan en het coalitieakkoord. Elementen hiervan zijn onder andere het autoluw maken van de binnenstad en haar randen, het uitbreiden van 30 km-zones en het terugdringen van vervuilende voertuigen. Meer ruimte voor de fiets en minder overlast en luchtvervuiling."

Zes maatregelen

Om het trillingsprobleem aan te pakken neemt de gemeente de komende tijd een zestal maatregelen. 

  1. De plekken die volgens het onderzoek met veel trillingen te maken hebben, worden waar mogelijk zo snel mogelijk aangepakt. Zo worden kuilen of hobbels in de weg verwijderd en putdeksels aangepast zodat verkeer er met minder trillingen overheen kan rijden. 

  2. Er komt een vervolgonderzoek om het effect van de aanpassingen te registreren. 

  3. De gemeente maakt afspraken met afvalinzamelingsbedrijf Cyclus voor het inzetten van lichtere vuilniswagens in de stad. Voor het legen van ondergrondse containers wordt gekeken welke alternatieven er zijn voor voertuiggebruik. 

  4. Voor de straten Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat wordt gedacht aan een gedeeltelijk vrachtwagenverbod of -beperking. Er komt op korte termijn een bord te staan met dit voornemen. Hier kunnen belanghebbenden op reageren. Mede op basis van de hoeveelheid reacties en een gesprek met belanghebbenden, neemt de gemeente een definitief besluit. 

  5. In de komende maand worden alle logistieke routes van de binnenstad bekeken en wat de mogelijke gevolgen zijn van vrachtverkeerbeperkingen voor ondernemers. 

  6. Daarnaast stelt de gemeente de komende maand monitoring in op Turfmarkt, Lage Gouwe en Nieuwehaven en neemt op basis daarvan nieuwe maatregelen indien nodig. Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel