Nieuws

NEN-normcommissie 'Begroeide Daken'

Medio 2012 is de NEN-normcommissie ‘Begroeide Daken’ in het leven geroepen. De commissie heeft als doel een norm te ontwikkelen voor prestatie-eisen, functionele eisen en toetsingsmethoden van bouwwerk- begroeiing.

NEN-normcommissie 'Begroeide Daken'

De effecten van begroeide daken


Er wordt in Nederland grofweg een miljoen vierkante meter dakvlak per jaar voorzien van begroeiing of tuin. De huidige techniek is ver doorontwikkeld, met algemeen aanvaarde richtlijnen voor systeemleveranciers en uitvoerende partijen. Hoewel er nog geen officiële Nederlandse of Europese normen voor begroeide daken zijn, worden de huidige richtlijnen breed gedragen. De commissie richt zich dan ook met name op de effecten van begroeide daken, meer dan de technische opbouw en details. In een later stadium worden mogelijk nog begroeide gevels en binnentuinen toegevoegd.

Ruimte voor innovatie


De uiteindelijke norm moet het opdrachtgevers, ontwerpers en voorschrijvende instanties makkelijker maken om hun doelstellingen te formuleren. In plaats van (alleen) een technische opbouw voor te schrijven, wordt het mogelijk om bepaalde karakteristieke eigenschappen van dakbegroeiing, die voor de opdrachtgever van belang zijn, te benadrukken. Het voordeel van deze wijze van normeren, is dat het ruimte schept voor innovatie. Het stimuleert toeleveranciers om nieuwe systemen te ontwikkelen die voldoen aan hogere eisen. Er worden ook kwaliteitseisen gesteld aan begroeide daken, die gerealiseerd kunnen worden door verwijzing naar bestaande richtlijnen zoals de SBR-Dakbegroeiingsrichtlijn.

Belangrijkste eigenschappen


De normcommissie richt zich op de hydrologische eigenschappen (waterberging en afvoervertraging), weerstand tegen windbelastingen en brandwerendheid van begroeide daken. Er wordt gekeken naar bestaande testmethodes, gegevens uit testen uit het verleden en er worden nieuwe testmethoden ontwikkeld. De norm wordt beperkt tot deze eigenschappen, omdat deze de hoogste prioriteit hebben. Andere aspecten van begroeide daken kunnen later in een herziene uitgave toegevoegd worden, evenals aspecten van begroeide gevels.

Effecten


Uit meerdere onderzoeken blijkt dat begroeide daken en gevels op diverse manieren bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Naast bovengenoemde belangrijke eigenschappen kunnen ze bijdragen aan, of effect hebben op, onder andere: temperatuursregulatie van dakconstructies, temperatuurdaling in de stad (urban heat island), beperken van geluidshinder en het binden van fijnstof.

Eenduidige norm opstellen


Probleem hierbij is dat de eigenschappen nog niet eenduidig te kwalificeren en kwantificeren zijn. Elke leverancier kent zijn eigen technische systemen, met verschillende productspecificaties. Van de genoemde eigenschappen zijn nog geen rekenmethodes bekend of vastgelegd, waardoor het niet mogelijk is verschillende systemen met elkaar te vergelijken. De komst van een norm met eenduidige prestatie-eisen en toetsingsmethoden moet dit veranderen.

Voor en door wie


Om tot een goede norm te komen, die gedragen wordt door de hele markt, bestaat de NEN-commissie uit vertegenwoordigers vanuit elk segment. Branchevertegenwoordiging door hoveniers, groenvoorzieners, dakdekkers en toeleveranciers en vertegenwoordiging vanuit adviesbureaus, ingenieurs, subsidieverstrekkende gemeenten, onderwijs en onderzoek.

 

 

 

Deel dit artikel