Nieuws

CROW actualiseert kennis veilig werken aan wegen

De herziene CROW-uitgave ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ is opgesteld om goede en weloverwogen maatregelen te nemen bij wegwerkzaamheden. De uitgave vervangt publicatie 96 ‘Handleiding Veilig werken aan wegen 2003’ en artikel 970 ‘Beleid, proces en basisinformatie’, die vervallen.

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als wegwerker. Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. De publicatie helpt de lezer in dit proces.

 

Schema’s en vereenvoudigde teksten

In ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ is gewerkt aan begrijpelijke beschrijvingen met behulp van schema’s en vereenvoudigde teksten. Naast de vereenvoudigingen was de manier van samenwerken een onderwerp voor de herziening. Werk in uitvoering komt bij alle werkzaamheden op de openbare weg aan de orde, waardoor deze uitgave passend moet zijn voor alle verschillende contractvormen en samenwerkingsverbanden.

 

Van voorbereiding tot beheer

Verder wordt ingegaan op de keuzes van voorbereiding tot en met realisatie en beheer. Bij de uitwerking van een verkeersmaatregel gelden wettelijke, technische en economische afwegingen en eisen. Deze uitgave is geschreven vanuit praktische, verkeerstechnische, contractueel privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kaders. Om directe toepassing in de praktijk te vergemakkelijken, is gekozen voor begeleidende voorbeelden en toelichtingen in aparte kaders.

 

Geen verschillen meer tussen richtlijnen

De uitgave is een deel uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’. In het laatste kwartaal van 2014 komen de herziene maatregelenboeken van niet-autosnelwegen (96b) beschikbaar. Bij het samenstellen van de voorliggende uitgave is gestreefd naar een breed draagvlak onder alle belanghebbenden en naar acceptabele en specifieke eisen. Verschillen tussen CROW- en Rijkswaterstaat-richtlijnen behoren tot het verleden.

 

‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ (CROW-publicatie 516) is te bestellen op de CROW-website: www.crow.nl/516 . Ook is deze publicatie online beschikbaar in de CROW Online Kennismodule ‘Werk in uitvoering’: www.crow.nl/KMwiu.

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel