Product

Klimaatverandering en de circulaire economie

Nu de effecten van klimaatverandering zichtbaar zijn voor iedereen en onze kwetsbaarheden blootgelegd worden, zijn passende maatregelen noodzakelijk.

Klimaatverandering, de Circulaire Economie en duurzaam inkopen

In de Benelux zijn overheden, waterschappen en provincies zich bewust geworden van het feit dat temperatuurstijging, extreme neerslag, droogte en wateroverlast desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de sociale, economische en maatschappelijke stabiliteit en de leefomgeving. Om de klimaatbestendigheid te vergroten, zullen ruimtelijke ontwikkelingsprocessen anders vormgegeven moeten worden. Denk hierbij aan waterbeheersing, de vergroening van de openbare ruimte en het beperken van verharding bij bedrijventerreinen en in voor- en achtertuinen van burgers.

Uit onderzoek blijkt dat versteende oppervlakten snel opwarmen en warmte vasthouden (hittestress). In een stad kan in de zomer de temperatuur wel 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Groen, bomen en planten geven schaduw, verdampen het water en koelen de omgeving af. Bomen vangen CO² af, nemen veel water op en daardoor vermindert de afvoer naar het riool.

In plaats van tuinen van terrastegels te voorzien, zullen speciale houtsnippers het verschil mogelijk maken. Ze nemen hemelwater op, reguleren de afvoer ervan en verminderen het vele sproeiwerk in hete zomers. Bovendien zijn ze goed voor de biodiversiteit, zandbodemstructuur en zijn ze onkruidwerend. Door een milieuvriendelijke kleurstof aan de houtvezels toe te voegen, wordt de levensduur verlengd. Dit bespaart aanzienlijke onderhoudskosten. In de stad wordt het zelfs sfeervoller door vergroening en verduurzaming, aldus bezoekers.

School en speelpleinen

Ook op basisscholen in België worden schoolpleinen en speelplekken gezonder, groener en natuurlijker ingericht. Enerzijds door milieuvriendelijke materialen te gebruiken en anderzijds de wateroverlast tegen te gaan. Verder mogen kinderen ook bewust worden gemaakt van het feit dat de beschikbaarheid van grondstoffen op termijn af zal nemen en daardoor duurder en schaarser. Zij worden gestimuleerd meer de aandacht te vestigen op gerecyclede producten (circulaire economie). Kinderen worden door een natuurlijke en groene omgeving ook productiever. En dat komt de gezondheid en het welbevinden van hen ten goede. Bent u voornemens uw school- en speelplek op een groene wijze in te richten, kies dan voor de natuurlijke en gecertificeerde valondergrond Dekowood.

Duurzaam inkopen

Overheden, maatschappelijke organisaties en overige instanties vestigen hun aandacht steeds meer op enerzijds aanschafkosten te besparen en anderzijds ook om producten en diensten aan te kopen die een duurzaam karakter herbergen. De voorkeur gaat met name uit naar uit recycling ontstane materialen. De trend is veel minder importeren en meer lokaal inkopen. Dit bespaart niet alleen enorme (transport)kosten en CO²-uitstoot maar voor het milieu en lokale bedrijvigheid een enorme stimulans.

Voor meer info betreffende duurzame houtsnippers, verwijzen wij u graag naar:
www.dekowood.nl
info@dekowood.nDit artikel komt uit ReScape

Deel dit artikel