Project

Veldhoven: voorbeeld van verbinding

Direct aan de westzijde van de A2 ligt het bedrijventerrein Veldhoven de Run, een community van het Brabants mobiliteitsnetwerk (bmn). Veldhoven de Run heeft de ambitie uitgesproken om (delen van) het terrein de komende jaren te herstructureren en op te waarderen.

Een goede bereikbaarheid maakt onderdeel uit van de visie op dit gebied. In de community ‘Veldhoven De Run’ werken de betrokken organisaties samen aan het oplossen van de knelpunten en het realiseren van de mobiliteitsdoelstellingen op de langere termijn. Zowel bedrijven als overheden en projectbureau WeRun trekken hier samen op en dragen ieder vanuit hun eigen kennis en expertise bij om het bedrijventerrein opnieuw tot bloei te brengen.

Over de Run

Het realiseren van een duurzame mobiliteit is gezien de huidige en de te verwachten verkeersproblematiek op het bedrijventerrein de uitdaging. Aan de Run doen 15.000 werknemers mee, waarvan er 12.670 in de community zitten. Ook doen 200 werkgevers mee, waarvan er 5 in de community zitten. Jaarlijkst ontvangt de Run ontvangt ruim een half miljoen bezoekers.


"De mobiliteitsproblematiek op De Run stijgt in toenemende mate, het besef dat iedere kansrijke oplossing ertoe kan doen werkt voor de deelnemers inspirerend", aldus kwartiermaker Rob van der Horst. "In de zoektocht naar noodzakelijke en nieuwe vormen van innovatieve mobiliteit wordt niet geschuwd om De Run als pilotgebied vooraan te zetten.”

Bedrijven verbinden

In de bmn-community zitten grote en kleine organisaties met elkaar om tafel. Hoewel de individuele belangen van de deelnemende organisaties en gezamenlijke ambities op de langere termijn niet automatisch samenkomen, ervaren betrokkenen dat samenwerken noodzakelijk is om ivoortgang te boeken en dit ingrijpende proces te managen. 

 

In tegenstelling tot de andere bmn-communities, trekken de leden van de community Veldhoven De Run volledig hun eigen portemonnee om de initiatieven te financieren. Zij kunnen niet terugvallen op subsidiegelden, zoals die vanuit Beter Benutten worden verstrekt. "Mij valt op dat partijen meer dan gemiddeld bereid zijn te investeren in een betere toekomstige bereikbaarheid", stelt mobiliteitsregisseur Tim Wille. "Vanuit een duidelijke visie en besef van urgentie is de betrokkenheid groot. Meedoen en meedenken gaan gepaard met ook concrete investeringen."

 

De leden nemen deel aan het samenwerkingsverband, omdat zij er daadwerkelijk de inhoudelijke meerwaarde van inzien. Structureel zitten de werkgevers met elkaar om tafel om praktische uitdagingen te bespreken en interventies te bepalen. Doordat de organisaties gezamenlijk optrekken durven de werkgevers individueel veel eerder in actie te komen. Dit bevestigt ook de vervoerscoördinator van het Máxima Medisch Centrum (MMC):

 

“Máxima Medisch Centrum zet zich in voor een gedragsverandering bij medewerkers in de vervoerskeuze van het woon-werkverkeer. Naast het belonen van medewerkers die met de fiets naar het werk komen, wordt er gekozen voor de invoering van betaald parkeren. We willen onze medewerkers zo fit mogelijk krijgen en ook houden. Om onze doelen te kunnen behalen, bundelen we de krachten met gemeenten en buurbedrijven.”

Gemeentegrensoverschrijdend denken

Het bedrijventerrein ligt ingeklemd tussen de bebouwde kern van Veldhoven, het Rijkswegennet A2/A67 en de aan de oostzijde van de rijkswegen gelegen gemeente Eindhoven met onder andere zijn High Tech Campus. Niet alleen in het gebied gevestigde bedrijven nemen deel aan het samenwerkingsverband, maar ook de gemeente Veldhoven en Eindhoven zitten aan tafel. Een slagvaardige én grensoverschrijdende aanpak moet bijdragen aan het oplossen van de regionale mobiliteitsuitdagingen.

 

“Een groot deel van de werknemers op het ‘Veldhovense’ bedrijventerrein De Run woont in een van de andere gemeenten van het stedelijk gebied Eindhoven. Zij laten zich in het dagelijks leven niet leiden door gemeentegrenzen", aldus Jeroen IJff, beleidscoördinator Ruimtelijke Ontwikkeling. "Deze ‘klanten’ zijn er niet bij gebaat als de overheid dat nog wel doet. Zowel burgers, bedrijven als overheid hebben er voordeel bij als het woon-, werk- en daarmee ook vestigingsklimaat in de regio naar een (nog) hoger niveau wordt gebracht."

 

Omdat nog veel onzeker is, worden op dit moment met behulp van bereikbaarheidsanalyses en verkeersmodellen verschillende oplossingsrichtingen doorgerekend. De communityleden zoeken voortdurend naar handvatten om bereikbaarheid te kwantificeren. Op die manier bepalen zij welke lokale en regionale maatregelen kansrijk zijn. Zo toetsen de betrokken organisaties onder andere de gedachte om een netwerk van regionale transferpunten aan te leggen, zelfs tot aan Den Bosch, om vanuit daar werknemers met andere keuzes in innovatieve vormen van mobiliteit naar het gebied te vervoeren.

Verbinden met regionale toplocaties

Een heldere regionale identiteit speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de concurrentiepositie van een regio. Een sterke identiteit helpt in de relatieve positionering van een regio ten opzichte van andere regio’s. Het bedrijventerrein is geografisch sterk verbonden met andere economische loptocaties. Vanuit die optiek is het begrijpelijk dat de communityleden kiezen voor een sterke verbinding met andere regionale toplocaties uit de regio om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te verbeteren. Zo zoekt de community Veldhoven de Run bijvoorbeeld actief aansluiting bij  een regionaal fietsplan met vier andere regionale campussen: TU/e, Strijp S, AC Helmond en HTCE.

Verbinden aan concrete acties

Het uitvoeren van initiatieven op de korte termijn draagt direct bij aan het realiseren van de langetermijnambitie. Juist om er zeker van te zijn dat de huidige mobiliteitsoplossingen bijdragen aan de gebiedsvisiem, zit ook het projectbureau WeRun aan tafel. Zo borgen de betrokken organisaties een goede interactie tussen concreet tot actie overgaan om actuele mobiliteitsknelpunten aan te pakken en deze op natuurlijke wijze aan te laten sluiten op de (mobiliteitsmanagement)visie op het gebied.

 

De aanpak van het bmn draagt eraan bij dat partijen verbinding maken met elkaar en dat initiatieven versneld tot stand komen en gerealiseerd worden. De deelnemende partijen inspireren elkaar om stappen te zetten. Op dit moment bruist het van de initiatieven. Dit leidt tot individuele en gezamenlijke initiatieven en maatregelen. Zo heeft het MMC sinds dit jaar eigen vervoerscoördinator. Zowel ASML als het MMC pasten hun vitaliteitsbeleid en mobiliteitsplan aan. Beide organisaties nemen op dit moment fietsmaatregelen om de fileproblematiek op en rond de Kempenbaan te beperken, zoals het bouwen van fietsenstallingen en het aanbieden van aantrekkelijke aanschafregelingen.

 

Ga voor meer informatie naar: www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl

Door Brabants mobiliteitsnetwerk bmnDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel