IGOV speldje voor Ron Nadort en Kees Opdam

maandag 20 november 2017
timer 6 min
Ron Nadort, Beheerder Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties, Gemeente Heerhugowaard, en Kees Opdam, Senior Beheerder Installaties Stadswerk072 NV, Gemeente Alkmaar, hebben dit jaar het IGOV speldje opgespeld gekregen tijdens het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht, op 16 november in Kasteel de Vanenburg in Putten.

Het IGOV speldje wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het vakgebied Openbare Verlichting.

 

De eerste ledlampen in verkeerslantaarns

Arthur Klink, voorzitter OVLNL, reikte de speldjes uit. In zijn lofrede prees Klink de beide laureaten en wees op diverse activiteiten in het OVL vakgebied. “Kees Opdam staat voor de ontwikkeling van de eerste led-lampen in verkeerslantaarns. Al in 1992 werden alle verkeerslichten in Alkmaar voorzien van de eerste generatie led-lampen, een primeur in Nederland en het leverde een nominatie op bij het Senter Novem. Kees kwam bij het IGOV in oktober 1997. Op dat moment waren 11 gemeenten lid. Ron Nadort sloot zich in 2008 aan bij het IGOV, als passief lid. Beide staan vierkant achter de BV Nederland gedachte om OVL beheer te professionaliseren. Met veel plezier namen zij deel aan IGOV werkgroepen als OVL2030, Dekra led-forum, NEN1010 OVL, Energiemonitor, Installatie Verantwoordelijkheid, combinet versus solo-installatie, kengetallen, NEN DC met Eric Vos.”


Instructiefilm

Klink wees op een ander wapenfeit: “Om de kwaliteit van werk aan de OVL te verbeteren ontstond in 2010 het idee dat er naast papieren instructies behoefte was over visuele instructies te beschikken. Deze zouden beter aansluiten bij de doelgroep monteurs. Heerhugowaard heeft in 2011 Geldof Film opdracht gegeven een instructiefilm te produceren en het resultaat is bij diverse gelegenheden vertoond en toegelicht. Onbekend is of dit product nog steeds gebruikt wordt bij overheden en bedrijven als een soort toegangsexamen voor monteurs.”


IBOV Noord-Hollandse overlegorgaan OVL

Kees Opdam en Ron Nadort staan voor IBOV, het Noord-Hollandse overlegorgaan OVL, vervolgde Klink: “Op initiatief van Alkmaar is een klein aantal gemeenten, waaronder Heerhugowaard op 23 april 1975  voor het eerst samengekomen onder de naam IBOV om kennis te delen op het gebied van OVL. Mede ingegeven doordat het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN) besloten had het beheer en onderhoud van apart gelegde OV-kabels bij de gemeenten te leggen. Een deel van de deelnemers waren toen kleinere gemeentelijke elektriciteitsbedrijven (Haarlem, Zaandam, Heemstede, Den Helder, Amstelveen). IBOV is nog steeds actief, elk half nodigt per toerbeurt een gemeente de IBOV-leden uit en is gastheer/voorzitter. Inmiddels nemen 24 gemeenten, Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hieraan actief deel. IBOV als regionaal platform is aangesloten bij de IGOV.”


Techview en standaard revisie

Klink: “Kees Opdam en Ron Nadort zijn in 2009 een co-creatie aangegaan met TechTek Engineering BV voor de ontwikkeling van een nieuwe dataviewer OVL onder de naam Techview. Inmiddels doen Eindhoven, Amsterdam, Helmond en een groot aantal IBOV gemeenten enthousiast mee aan de verdere ontwikkeling van Techview OVL, VRI, straatmeubilair, enz. Dezelfde co-creatie is aangegaan om voor IBOV een uniforme inwinning van revisiegegevens te verkrijgen. Inmiddels bieden OVL installateurs in Noord-Holland hun revisie conform IBOV eisen aan waarmee een grote stap is gezet in kwaliteit en verwerkingssnelheid.”


IBOV overleg met netbeheerder Liander

Klink wees ook op het overleg met Liander, geïnitieerd door Ron Nadort: “De vele misstanden en misverstanden tussen netbeheerders en overheden zijn telkens weer onderwerp van gesprek bij IGOV en regionale overlegorganen OVL. Het eerste overleg van IBOV met Liander was op 28 november 2012 in Heerhugowaard en vindt sindsdien elk half jaar plaats. Inmiddels heeft dit overleg de aandacht die het verdient en werpt zijn vruchten af. Tijd voor Ron het voorzitterschap over te dragen aan de volgende generatie.”


Uitfasering Combinetaansluitingen OVL Nederland (UCON) en toepassing van DC

Lichtmasten aangesloten op combinet of distributienet van de netbeheerder hebben jarenlang goed gewerkt maar leveren in toenemende mate grote knelpunten op. Ook dat heeft de aandacht van Ron Nadort:  “Met de kennis en omstandigheden van nu is het een slechte keuze hiermee door te gaan. Stel je voor dat we in Nederland de vluchtstroken van de snelwegen beschikbaar zouden stellen voor fietsers. Dan weet je toch dat dit met onze huidige verkeersdruk en veiligheidseisen mis moet gaan? Ron ziet vergelijkbare knelpunten als je OVL-aders in een distributiekabel vlecht. De netbeheerder staat voor distributie van elektrisch energie. Gaat het mis, kan hij grote schadeclaims verwachten. Logisch dat de bedrijfszekerheid van OVL een (veel) lagere prioriteit krijgt. Tot grote ergernis van de beheerder OVL. Veel gemeenten hebben ontdekt dat het bij een wijkrenovatie lucratief kan zijn over te stappen van combinetaansluitingen naar een eigen OVL kabelinstallatie. En het is geen rocket science. Korte responstijden, lage exploitatiekosten, smart city toepassingen, gelijkstroom; allemaal onderwerpen die perfect aansluiten bij een eigen OVL kabelinstallatie. Dat is ook de reden dat Heerhugowaard in nieuwbouw- en renovatieprojecten wil kiezen voor gelijkstroom. Vanzelfsprekend wordt al jaren gekozen voor een eigen OVL kabelinstallatie en daartoe heeft Heerhugowaard een specifieke gelijkstroomkabel OVL laten produceren waarvan de aderkleuren in december 2016 bepaald zijn door de NEN commissie Low Voltage DC. Ook aan de buitenzijde is de grondkabel herkenbaar door vier zwarte lengtestrepen (AC OVL heeft groene lengtestrepen) en het opschrift OVG.”


TOP, het nieuwe interactieve besturingssysteem OVL

Kees Opdam staat voor TOP - Totall Open PLC besturing. Klink: “Er zijn en aantal redenen voor een open structuur in de openbare buitenruimte met name voor smart city . Als beheerder van openbare installaties zoals bruggen, gemalen, verkeersregelinstallaties en verlichting heb je uiteraard een aantal wensen/beperkingen/mogelijkheden. Een beheerder kijkt naar de toekomst, innoveert  en zorgt voor instandhouding van de installaties. Het TOP systeem is een bewuste keuze met als argumenten de volgende punten:

  • Een volledig toekomstbestendig open systeem voor de beheerder qua hardware en software;
  • Mogelijkheden voor het koppelen van allerlei sensoren (licht, geluid, fijnstof, temperatuur, wateroverlast, opvriezingsgevaar, enz);
  • Het vrijgeven van data aan de burgers/bewoners/bedrijven;
  • De installatie moet onafhankelijk van een commercieel portaal kunnen werken (grip houden op de eigen installatie)
  • Keuzemogelijkheden houden bij leveranciers en bedrijven met het aanbesteden (onafhankelijk)
  • Hybride mogelijkheden bij het bedienen door politie, beheerder, brandweer, verkeerscentrale, horeca bij calamiteiten en evenementen.
  • De kennis binnen de eigen gemeente borgen! Betekent voor het bestuur snel te kunnen handelen in haar openbare buitenruimte.


Samenvatting

Klink vatte de bijdragen van de twee laureaten als volgt samen: “Kees en Ron staan voor de ontwikkeling van betrouwbare duurzame producten tegen duurzaam lage maatschappelijke kosten. Zij doen dit om een betere samenleving achter te laten. Overigens net als de vele andere beheerders OVL die bij het IGOV aangesloten zijn!”