IGOV

Informeel maar niet vrijblijvend

Het doel van de overleggroep I.G.O.V. is primair het onder gemeenten delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren of gestructureerd vormgeven van gemeente overstijgende doelen op OVL-gebied, zonodig in samenwerking met derden. Tenslotte het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen door marktpartijen.

Inmiddels zijn veel gemeenten deelnemer van het IGOV en maandelijks melden zich nieuwe gemeenten aan. Vooral de kleinere gemeenten die zich niet fulltime bezig kunnen houden met de openbare verlichting, weten het IGOV steeds beter te vinden en zien het voordeel van de toegang tot inhoudelijke kennis en het grote netwerk in.

De kennisbundeling en activiteiten van het IGOV zijn ook niet onopgemerkt gebleven voor provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Sinds 2011 kunnen ook zij en overige overheden deelnemer worden aan het IGOV.

Het IGOV heeft geen juridische of formele status en de deelnemers zijn allen ambtenaren die op persoonlijke titel op basis van hun functie en kennis deelnemer zijn. De gedragsregels hebben de aard van een officieel stuk maar zijn in de praktijk niet meer (of minder) dan een "gentlemens agreement" waarmee de integriteit en vertrouwelijkheid geborgd is.

Het IGOV werkt nauw samen met o.a. de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), VNG en Agentschap NL. Hierdoor staat het aan de bron van de kennis en regelgeving en kan daar invloed op uitoefenen.

Er is een individueel- en een collectief deelnemerschap. Er is geen ballotage, maar het IGOV streeft ernaar dat haar deelnemers zowel kennis vergaren als ook inbrengen. Naast technisch- en beleidsmatig inhoudelijke zaken waarmee de deelnemers elkaar helpen is het vooral van belang om deelnemer te worden omdat daarmee een steeds degelijker platform ontstaat dat een belangrijke rol kan vervullen in het vertegenwoordigen van de belangen van overheden bij aanpassingen van regelgeving of bijvoorbeeld bij het gezamenlijk acteren richting netbeheerder.

Collectieve deelnemers aan een platform betalen een aanzienlijk lagere bijdrage. Dit zijn deelnemers die deel uitmaken van een regionaal overleg dat als collectief deelnemer wordt aan het IGOV. Dit past in het streven van IGOV om overheden aan te sporen met elkaar samen te werken. Jaarlijks wordt er een deelnemersdag georganiseerd waar nadere kennismaking en kennisuitwisseling plaats kan vinden. Regionaal worden voor de deelnemers IGOV Kenniscafés georganiseerd over onderwerpen die in de betreffende regio actueel zijn

Thema's

Bezoekadres

Stephensonweg 14

Contactgegevens

E. info@igov.nl
Contactpersoon Arthur Klink

Meer informatie

Naar de website van IGOV

Artikelen, evenementen & downloads van IGOV