Project

Ecologische 'infrastructuur' in Tilburg vanaf 2017

Met beperkte middelen zoveel mogelijk bereiken; dat is de uitdaging voor veel overheidsinstanties. Zeker op het gebied van natuur komen mooie initiatieven niet altijd even gemakkelijk van de grond. Gelukkig hebben gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta ondersteuning gekregen van de provincie Noord-Brabant voor het realiseren van nieuwe ecologische verbindingszones. Door de financiële stimulans van het provinciaalse Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) wordt er nu hard gewerkt aan een betere ‘infrastructuur’ voor diverse planten en dieren.

Hoog ambitieniveau

Wethouder Mario Jacobs heeft afgelopen maand samen met het waterschap Brabantse Delta een intentieverklaring ondertekend. Daarmee onderstrepen beide partijen het belang van de ontwikkeling van nieuwe natuur in Stadsbos 013. Door de aanleg van de ecologische verbindingszones kunnen diverse dieren (o.a. kleine zoogdieren en amfibieën) gemakkelijker oversteken van het ene naar het andere natuurgebied zonder dat daarvoor afbreuk wordt gedaan aan het werk van de agrariërs in het gebied. De ontwikkeling van de ecologische verbindingszone is belangrijk voor onder meer de boomkikker. Zo komt er op langere termijn een verbinding voor deze kikkers tussen de bestaande populaties bij vliegbasis Gilze-Rijen en de Kaaistoep bij de Blaak. Zo kan de Tilburgse natuur zich in de komende jaren verder ontwikkelen.


Financiële stimulans door gedegen voorbereiding

In samenwerking met BTL Advies is een projectplan opgesteld dat aan de basis ligt van de toegekende subsidie én de overeenkomst tussen de gemeente en het waterschap. ”Voor de aanvraag van het subsidieverzoek hebben wij de plannen verder uitgewerkt tot op schetsniveau en voorzien van een kostenraming”, vertelt Anneke Rommers (Tuin- en Landschapsarchitect). “Samen met onze ecoloog Tom Zeegers hebben we in het veld gekeken welke mogelijkheden er zijn, wat de grootste obstakels zijn en waar de mooiste kansen liggen. Alleen door de praktijk te bestuderen kun je een gedegen advies geven over hoe de ecologische verbindingszones het beste gerealiseerd kunnen worden.”

 

Tijdens het onderzoek is gekeken wat het juiste ecologische ambitieniveau is dat past binnen de doelstellingen van de provincie en de mogelijkheden van de locaties. Nu de kogel door de kerk is en het ’papierwerk’ in orde, kunnen de gemeente en het waterschap verdere stappen zetten om de ecologische verbindingszones samen met hun partners te realiseren. Daarbij wordt niet alleen nieuwe natuur aangelegd, maar ook beekherstel uitgevoerd en stuwen passeerbaar gemaakt voor vissen. Daarvan worden niet alleen de beken en het landschap mooier, maar ook de waterkwaliteit beter. En dat biedt een mooi toekomstperspectief voor de flora en fauna in Tilburg!

Deel dit artikel