Artikel

Sloten graven niet altijd effectief voor klimaatadaptatie

Door klimaatverandering is meer berging nodig. Toch is het aanleggen van extra sloten niet altijd de beste keuze.

Water wordt in Nederland van oudsher gebufferd in sloten en vijvers. Op zich prima, ware het niet dat de benodigde ruimte in veel gemeenten schaars en kostbaar is geworden. Andere bergingen, zoals, de “ondergrondse sloot” - het Aquaflowsysteem – worden daarom vaker toegepast. Het biedt veel berging, kost geen ruimte en kan,vooral dankzij de WT kolk, onder alle straten en parkeerterreinen worden toegepast.

Niet afvoeren maar vasthouden 

In Nederland is waterschaarste nooit een issue geweest. Daardoor is ons hemelwatersysteemgericht op het afvoeren van hemelwater en het voorkomen van overlast. Door de voortgaande verstening van steden ontstaan er inmiddels ook watertekorten. Nu verdroging op de agenda staat, is een heroverweging van onze huidige oplossingen op zijn plaats. Sloten zijn prima als waterberging, maar het meeste water wordtweggepompt richting Noordzee. Om verdroging, verzilting en bodemdaling tegen te gaan, zou er nog veel meer hemelwater moeten infiltreren.

Neerslag opdelen is effectiever 

“We kunnen meer bereiken tegen lagere kosten als we onderscheid zouden maken tussen lichte, normale en extreme neerslag” aldus Ad de Groot van Aquaflow bv. Lichte neerslagzou moeten wegzakken waar het valt en vooral niet afstromen, bijvoorbeeld door het toepassen van Flowsand. Normale neerslagwordtopgevangen en bij voorkeur geïnfiltreerd. Door haar grote oppervlak is het Aquaflow systeem daarvoor heel geschikt. Tot slot is er extreme neerslag. Die zouden we beter bovengronds kunnen opvangen. Het gaat statistisch vaak maar om een paar uur in 10 jaar. Dus daarom moeten we de openbare ruimte heel gericht ontwerpen met hoogteverschillenen accepteren dat er heel soms even wat water staat in het groen, het parkeerterrein of op straat.” 


Hiermee verschuift de focus binnen het hemelwater verder naar minder afvoeren en meer vasthouden. Open water is effectief als berging,maar kostbaar en ongeschikt als infiltratievoorziening. Zodra deze sloot onder de weg ligt, in de vorm van een Aquaflow systeem, zijn de kosten laag en komt al het water in de bodem. 


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 04/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

 

Deel dit artikel