Artikel

Duurzame infra Den Helder is gezamenlijke inspanning

De gemeente Den Helder wil toe naar een duurzame en klimaatbestendige stad met een betaalbaar beheer. Gemeente en bewoners gaan daarmee gezamenlijk aan de slag.

Als eerste is de Grote Rivierenbuurt aan de beurt om klimaatbestendig ingericht te worden. Bewoners die de tegels uit hun tuin halen, krijgen er tuinplanten voor terug. In de openbare ruimte gaat de gemeente aan de slag met een grootschalige reconstructie van de Grote Rivierenbuurt.

Gescheiden rioolstelsel

Sweco heeft aan de hand van het programma van eisen het ontwerp gemaakt. Aandacht is er voor vergroening van de wijk, een betere inrichting van de straat voor alle gebruikers, de straatverlichting en het voorkomen van wateroverlast door de klimaatverandering. Het gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Woningen worden afgekoppeld van het vuilwaterriool en ondergronds aangesloten op het hemelwater infiltratieriool. Een deel van de bestrating wordt waterpasserend gemaakt. Regenwater kan dan weer de bodem in en gaat niet meer naar de rioolwaterzuivering.  Het duurzame karakter van de straat wordt extra benadrukt door hergebruik van het uitkomende bestratingsmateriaal. Afvoeren van goed materiaal is immers zonde. 

Waterpasserende bestrating 

Aannemersbedrijf Nota Infra bv is inmiddels gestart met de riolering en de bestrating. Straten worden met beperkt afschot naar het midden in de rijbaanaangelegd. De parkeerplaatsen wateren af op de waterpasserende rijbaan en bies.Onder de rijbaan en bies ligt een waterbufferende fundering. Drainvoegen in de rijbaan zorgen voor afvoer van het hemelwater naar de waterbufferende ondergrond. Regenwater wordt zo geborgen op de plaats waar het valt. Het water infiltreert ter plaatse en draagt bij aan het voorkomen van verdroging van de bodem. 

Profiel

Bij extreme neerslag zorgt het gekozen profiel ervoor dat het water tussen de banden blijft en geen overlast veroorzaakt voor voetgangers op het trottoir. Enkele verhoogd aangelegde kolken dienen als overloop voor het water naar het infiltratieriool. Het water dat wordt afgevoerd naar de RWZI wordt tot een minimum beperkt.Kortom, een mix van maatregelen die voor zorgt voor een klimaatadaptieve wijk.

Deel dit artikel