Nieuws

Zuid-Holland presenteert Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

De provincie Zuid-Holland heeft de Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie gepresenteerd. Daarin staan verschillende uitdagingen centraal; tegengaan van waterschade, funderingsschade en hittestress in stedelijk gebied; verzilting, veenoxidatie en overstromingsrisico’s in landelijk gebied.

Samen met partners in de regio pakt de provincie deze uitdagingen aan. In de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie staat hoe de eigen investeringen en inspanningen van de provincie op het gebied van onder meer groen en natuur, infrastructuur, bouwen, en energietransitie de komende jaren bijdragen aan het klimaatbestendig inrichten van Zuid-Holland.

Uitdagingen

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zegt over de uitvoeringsagenda: "Zuid-Holland is een drukbevolkte provincie waar veel uitdagingen samenkomen. Willen we hier op een prettige manier kunnen blijven wonen, werken en recreëren, dan moeten we werk maken van oplossingen voor extreme regenval en droogte. Bijvoorbeeld bij inrichting van straten en bouw van huizen en kantoren. We moeten zorgen voor meer groen in steden en dorpen, nadenken over andere inrichting en gebruik van gebieden, en water vasthouden in plaats van afvoeren. Dat vraagt om innovatie en samenwerking van alle partijen. Als provincie pakken we daarin ook onze rol." In Zuid-Holland leiden de toenemende hoosbuien, droogte, hitte, bodemdaling en zeespiegelstijging tot andere problemen dan elders in Nederland. 

Investeringen

In de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie presenteert Provincie Zuid-Holland hoe haar eigen investeringen en inspanningen op het gebied van groen en natuur, infrastructuur, bouwen, ondergrondse wateropslag en energietransitie de komende jaren gaan bijdragen aan het klimaatbestendig inrichten van de provincie. Bom-Lemstra: "Bij investeringen in nieuwbouw, energietransitie, natuur of infrastructuur nemen we direct oplossingen voor klimaatadaptatie mee. We noemen dat ‘meekoppelkansen’. Zo zit klimaatadaptatie standaard in onze projecten ingebakken."

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben alle overheden afgesproken dat heel Nederland uiterlijk in 2050 zo is ingericht dat er zo min mogelijk schade kan ontstaan door de klimaatveranderingen Om de opgave in kaart te brengen werken overheden aan stresstests, risicodialogen en tenslotte geven ze in een uitvoeringsagenda weer wat dit betekent voor hun eigen beleid. Zuid-Holland is de eerste provincie die een eigen uitvoeringsagenda presenteert.

Bekijk hier de Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

Deel dit artikel