Bedrijfsnieuws

De stad als spons

Binnen het thema klimaatadaptatie werken we aan het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van gebieden voor een gezonde leefomgeving. Heijmans zorgt voor oplossingen om wateroverlast, droogte en overstroming te voorkomen en hitte te beperken. Met slim gebruik van materialen en goed inrichten van stedelijk gebied zorgen wij ervoor dat geen wateroverlast optreedt en dat een aangenaam koel verblijfsgebied ontstaat.

Integraal, samen met adviseur, opdrachtgever en gebruiker klimaatbestendig en waterrobuust ontwikkelen, realiseren en beheren van stedelijke gebied met in achtneming van de grootste maatschappelijke meerwaarde voor de stedelijke omgeving.


Een aantal grotere opdrachtgevers heeft zijn klimaatambities duidelijk geformuleerd maar veel kleine opdrachtgevers nog niet. Alle regio’s dienen in 2019 een stresstest te hebben uitgevoerd en vervolgens een risicodialoog te voeren. Alle overheden hebben in 2020 klimaatbestendig beleid ontwikkeld en handelen daarnaar.


De opdrachtgevers die vooroplopen vragen klimaatadaptieve maatregelen in tenders, een aantal opdrachtgevers vraagt klimaatadaptieve oplossingen in bouwteamverband. Er zijn budgetten gereserveerd om steden en gebieden klimaatrobuuster te maken, hoe opdrachtgevers dit gaan doen is nog onduidelijk.


Door aan klimaatadaptatie te werken geven we invulling aan SDG 13. Bij al onze werken gaan wij samen maatregelen realiseren om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan of geheel teniet te doen. Op de Vakbeurs Klimaat 2019 houden wij op onze stand nummer 2.3.42 meerdere rondetafel sessies waarbij we dieper ingaan op een aantal hot items. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze tafel of mee te luisteren. Tot 21-11!

Deel dit artikel