Nieuws

Verslag pilot IGOV Kenniscafé: Kengetallen

Verslag pilot IGOV Kenniscafé Kengetallen Het eerste IGOV Kenniscafé is op 10 juni in Roosendaal gehouden. Twintig openbare verlichtingsspecialisten van gemeenten uit Roosendaal en omgeving werden geïnformeerd en enthousiast gemaakt over de Kengetallen systematiek. Een geslaagde pilot voor het nieuwe Kenniscafé concept.

Verslag pilot IGOV Kenniscafé: Kengetallen

 

Verantwoord verlichten


Deelnemers wisselden onder leiding van Rogier van Ratingen (Ziut) kennis uit over het thema Verantwoord Verlichten. Op 29 juni wordt in Utrecht het tweede Kenniscafé met dezelfde agenda georganiseerd. In het najaar zal het IGOV in samenwerking met NSVV, Agentschap NL en Straatbeeld Magazine meer Kenniscafés organiseren om het regionaal delen van kennis en ervaring onder openbare verlichtingsfunctionarissen verder te stimuleren.

Kengetallen en Verwonderpunten


De door het IGOV en NSVV ontwikkelde Kengetallensystematiek geeft openbare verlichtingsfunctionarissen houvast bij het OVL-beleid en -beheer in hun gemeente. Het jaarlijks verzamelen van kengetallen van meerdere gemeenten levert een waardevolle bron van informatie op waarmee gebruikers allerlei analyses kunnen maken. Analyses gericht op de prestaties binnen de eigen gemeente, hoe die zich verhouden tot andere gemeenten en hoe die zich ook in de tijd ontwikkelen.

Goede investering


“Met de Kengetallen ben je bewapend tegen iedere vraag die jouw ov-areaal gesteld wordt”, hield Johan Jonker van de gemeente Dordrecht de aanwezigen voor.”De investering in tijd, die varieert tussen de 4 en 10 dagen per jaar, betaalt zich direct terug in harde informatie”. En in Verwonderpunten, zoals de opvallende resultaten die uit analyses naar voren komen worden genoemd. Opvallende getallen zijn reden voor nader onderzoek en wellicht tot aanpassing van beleid, beheer en/of onderhoudsprogramma’s. Overigens plaatst Jonker nog een kanttekening bij de interpretatie van de cijfers: ”Zet de cijfers en scores altijd af tegen het in de betreffende gemeente gehanteerde beleid. Een gemeente kan hoog scoren op een bepaald criterium maar toch niet aan de beleidsdoelstellingen voldoen. En andersom.”  

Aanleveren kengetallen


De op 10 juni in Roosendaal aanwezige gemeenten gaan samen optrekken om voor de gestelde deadline van half september de kengetallen aangeleverd te hebben. De deelnemers maken daarbij gebruik van ervaringen van collega’s die al eerder de kengetallen hebben aangeleverd maar ook  van beheersgegevens die partijen als Citytec en Ziut voor handen hebben en die ze desgevraagd, conform hun afspraak met het IGOV, aan individuele ambtenaren ter beschikking zullen stellen. Op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten worden de belangrijkste resultaten dan gepresenteerd. Daarna krijgen de deelnemende gemeenten de data tot hun beschikking om eigen maatwerkanalyses te maken en op zoek te gaan naar hun Verwonderpunten.

Plan – Do – Check – Act


Na de pauze vroeg Rogier van Ratingen (Ziut) aandacht voor het vaak haperende beleids- en uitvoeringsproces op het gebied van openbare verlichting. De stappen Plan – Do – Check – Act worden vaak niet consequent doorlopen en zijn qua verantwoordelijkheid ondergebracht bij te veel verschillende personen of afdelingen. In zijn dagelijkse praktijk ziet Van Ratingen te veel beleidsplannen met ambitieuze maar vooral ook niet-meetbare doelstellingen die maar zelden gemonitord laat staan bijgesteld worden. Bovendien overtuigen droge paragrafen geschreven door OVL-specialisten, hoewel ze inhoudelijk vaak wel kloppen, bestuurders vaak niet. Ook voor het verbeteren van het  ‘Plan – Do – Check – Act-proces’ vormen de Kengetallen een belangrijke bron van informatie om beleid en uitvoering in samenhang inzichtelijk te krijgen. Cijfers kunnen bijvoorbeeld eenvoudig vertaald worden naar verhelderende plaatjes en laten dan glashelder de concrete resultaten zien van het vaak voorkomende spanningsveld tussen  doelen en (financiële) middelen. “Ook dwingt de Kengetallensystematiek bijvoorbeeld tot het maken én vastleggen van keuzes qua masten en armaturen. Wat leidt tot minder wildgroei op straat, minder afhankelijkheid van de creativiteit van de architect en een betere beheersing van kosten en kwaliteit”, aldus Van Ratingen.

Licht en LED in Tilburg


In de pauze presenteerde Jos van Groenewoud van de gemeente Tilburg in vogelvlucht beleid en praktijk van de openbare verlichting in zijn gemeente. Vanaf 1995 werkt Tilburg met succes aan het verbeteren van de kwaliteit, terugbrengen van energieverbruik en het versnellen van de terugverdientijd van investeringen. Van Groenewoud is gaarne bereid om geïnteresseerden te informeren over beleid, uitvoering, pilots zoals hij dat in de afgelopen jaren in Tilburg (mede) heeft ontwikkeld.

Instappen of afwachten


Voor wat betreft het optimale instapmoment voor LED’s, levert de snelle ontwikkeling van de techniek een dilemma op voor veel van de aanwezigen tijdens het Kenniscafé. Als je te vroeg instapt, loop je het risico ingehaald worden door de techniek en dus ook het risico om versneld eerdere investeringen te moeten afschrijven. Stap je te laat in dan mis je op korte termijn wellicht kansen op locaties waar LED nu al toegepast zou kunnen worden. Daarbij wordt er ook te weinig nieuwe ervaring opgedaan, op basis waarvan nieuwe inzichten en technologieën juist ontwikkeld kunnen worden. Nu beginnen op basis van een weloverwogen keuze voor LED-oplossingen in bepaalde specifieke situatie, verdient de voorkeur, aldus de aanwezigen.

Volgend Kenniscafé in Utrecht op 29 juni


Op dinsdag 29 juni wordt bij de Provincie Utrecht het tweede Kenniscafé georganiseerd met dezelfde agenda als in Roosendaal en bestemd voor OVL-specialisten van de gemeente Utrecht en omgeving. Wilt u zich nog aanmelden? Dan kan dat via info@nsvv.nl onder vermelding van uw naam en organisatie.

Meer Kenniscafés in het najaar


In de zomer wordt het najaarsprogramma  opgesteld voor de Kenniscafés in de regio. Wilt u meer weten over de Kenniscafés, wilt u op de hoogte gehouden worden van data, locaties en onderwerpen? Stuur dan een email naar redactie@acquirepublishing.nl of naar info@igov.nl.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel