Nieuws

Herinrichting Borger haalt finishlijn

De herinrichting van het centrum van Borger is eindelijk gereed. Over de doorgaande route is een oversteek gemaakt, het busstation is verplaatst en het asfalt is vervangen door bestrating met een lang formaat strengpersteen in geelzwarte kleuren.

Het herinrichtingsproject van het Borger-centrum nam veel tijd in beslag. In totaal is al zo'n twintig jaar werk geweest aan het bedenken van plannen. Dat er wat moest veranderen in Borger, daar was iedereen het wel over eens. Wat was er dan precies mis met Borger? 

  • De verkeersvoorzieningen waren dominant aanwezig
  • De drukke doorgaande weg (N374) vormt een barrière tussen het noorden en zuiden van Borger
  • Het dorp is met achterkanten gericht naar de doorgaande route en daardoor niet uitnodigend of gastvrij
  • Het dorp mist een eigen identiteit
  • Samenhang en eenheid in de inrichting ontbreekt. Hierdoor oogt het rommelig
  • Door de opzet van de bebouwing in combinatie met het vele groen is het dorp vanaf de doorgaande route bijna niet zichtbaar. Met name de kerk is aan het zicht onttrokken. 


In de nieuwe aanpak was de planvorming beperkt tot het eigendom van de gemeente bestaande uit het openbare gebied, de drie pleinwinkels en het inmiddels leegstaande voormalige gemeentehuis. Hierdoor is een herinrichting gemakkelijker uitvoerbaar en zouden de overheidsinvestering een aanjager kunnen vormen voor investeringen van ondernemers/eigenaren. De problematiek van Borger en de aanpak was reden voor de provincie Drenthe om het project financieel te ondersteunen.De doorgaande route heeft een verkeersintensiteit van ongeveer 11.000 mvt/etmaal. Aan ondertunneling of omleidingen blijken zodanige nadelen te kleven dat gekozen is voor het accepteren van de doorgaande route. Vanuit het dorp was er de wens om plein met dorpse uitstraling te creëren. Vanuit de ondernemers was er behoefte aan een sterkere identiteit van Borger en een ruimte voor het houden van evenementen. Naast de aanpak van de genoemde negatieve punten was het de gemeente vooral te doen om meer mensen naar Borger te krijgen. Borger heeft en voorzieningenniveau wat twee keer zo groot is als op basis van het inwonertal verwacht mag worden. Dit wordt veroorzaakt door de nabijheid van met name drie grote recreatieparken in de nabijheid van het dorp. Borger vervult hierdoor voor veel mensen uit de wijde omgeving een rol op gebied van verschillende voorzieningen.Het herinrichtingsplan bestond uit verschillende fases. Over de doorgaande route is een oversteek gemaakt. Het busstation was kort daarvoor al verplaatst zodat er ruimte beschikbaar was. Het asfalt is vervangen door bestrating met een lang formaat strengpersteen in een gele kleur afgewisseld met zwarte vlekken (het berkenbastmotief). Deze bestrating ligt ook in het winkelgebied. Om de oversteek beer te laten functioneren is één van de pleinwinkels gesloopt. Een deel van het gemeentehuis is gesloopt om daar een plein voor evenementen te kunnen realiseren. Hierdoor ontstond ook weer zicht op de kerk. De bedoeling was om termijn het volledige gemeentehuis te slopen en daar een pauzelandschap te maken. Afhankelijk van behoefte zou daar nieuwe bebouwing met centrumvoorzieningen voor kunnen terug keren. Het gemeentehuis staat er nog en dat heeft te maken met een mogelijke herbestemming van het pand die aansluit op de plannen met het centrum.

Plattegrond van Borger uit 2011


Plattegrond van het huidige Borger, 2019


Er is een nieuwe rotonde gerealiseerd om de verkeersafwikkeling naar het ten westen van het winkelgebied gelegen parkeerterrein en de achterliggende woonwijk te verbeteren. Dit parkeerterrein is opnieuw ingericht gebakken steen waarbij de archeologische vondsten in de omgeving de inspiratie vormden voor de patronen. Toen het aangrenzende zorgcomplex Borgerhof plannen ontwikkelde voor nieuwbouw is in goed overleg naar samenhang gestreefd en kon het parkeerterrein met 40 plekken uitgebreid worden. Aan de oostzijde van het winkelcentrum is een vergelijkbare aanpak geweest. Daar is een appartementengebouw ontwikkeld       

Deel dit artikel