Product

Afvoer hemelwater problematisch door verstening? Niet nodig!

Onder het motto “stop de verstening” wordt het actuele probleem van extreme neerslag aan de kaak gesteld. Het Verbond van Verzekeraars schat dat er jaarlijks € 100 miljoen aan schade wordt veroorzaakt door wateroverlast.

De problemen met wateroverlast worden niet alleen veroorzaakt door de extreme neerslag, maar ook door de zogenaamde verstening van Nederland. Steeds meer tuinen en openbare ruimte zijn voorzien van bestrating waardoor het hemelwater moeilijker wordt afgevoerd. Via verschillende initiatieven worden burgers aangemoedigd om een gedeelte van de bestrating in hun tuin in te ruilen voor groen, waardoor hemelwater makkelijker kan worden afgevoerd. Naast de burgerinitiatieven zorgen ook gemeenten ervoor dat het vele hemelwater zo minimaal mogelijk overlast veroorzaakt. Zo worden er bijvoorbeeld tijdelijke bufferzones voor hemelwater ingericht in de vorm van wadi’s en waterpleinen.

 

De Morssinkhof Groep heeft een aantal oplossingen in haar productprogramma opgenomen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van wateroverlast waar elementenverharding wel gewenst is.


UNI-Priora® Aqua (waterpasserende stenen) 

UNI-Priora® Aqua stenen zijn waterpasserende stenen met sinusvormige afstandhouders en een optimale verband-technologie. Weliswaar afhankelijk van het te gebruiken voegmiddel, kan gesteld worden dat bij het toepassen van UNI-Priora® Aqua stenen het waterpasserende vermogen ruim 30 procent meer is dan de daarvoor in Duitsland bestaande richtlijn. UNI-Priora® Aqua stenen leveren een bijdrage aan integraal waterbeheer in woonwijken en op grote terreinen, zoals parkeerplaatsen.


Geostone® Aqua (waterdoorlatende stenen) 

Geostone® Aqua stenen zijn waterdoorlatende stenen, bestaand uit dragend open structuurbeton met een filterende deklaag. De Geostone® Aqua stenen zijn speciaal ontworpen om het regenwater zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de natuurlijke grondwaterstand. De constructie van de stenen is optimaal door een filterende deklaag en voldoet aan de in de norm NEN-EN 1338 gestelde eisen.  


Drain molgoot

De Drain Molgoot wordt toegepast langs wegen en wasplaatsen om zo op een eenvoudige en efficiënte manier water af te voeren. Het prefab betonelement met een afmeting van 30x10x100 cm heeft als voordeel dat het snel verwerkt kan worden t.o.v. goten die worden opgebouwd uit losse elementenverharding. Het element is verkrijgbaar met en zonder schijnvoeg. De dikte van het element zorgt voor een zeer stevige constructie welke overrijdbaar is. De holling van 1 cm zorgt voor voldoende afvoer van het water zonder dat bijvoorbeeld fietsers hinder ondervinden.  


Grasbetonblokken

Grasbetonblokken zijn betonnen verhardingselementen die bestand zijn tegen een hoge verkeersbelasting. De blokken zijn voorzien van grote gaten waar gras door kan groeien en kennen een hoge waterdoorlatendheid. Grasbetonblokken worden vaak toegepast langs wegen om de veiligheid te vergroten en voor het aanleggen van bijvoorbeeld parkeerterreinen die niet continu worden gebruikt. Het gras in de openingen van de grasbetonblokken geeft een groen uiterlijk. Het hemelwater wordt eenvoudig door de openingen afgevoerd naar de ondergrond.


Waterdoorlatende rioolbuizen

De ongewapende WDL-buizen zijn betonnen buizen met een waterdoorlatende structuur. Het regenwater wordt niet alleen via het riool afgevoerd, maar, mits juist toegepast en in het belang van het bijdragen aan het in stand houden van de juiste grondwatercondities, ook gedeeltelijk opgenomen in de bodem.

Deel dit artikel